Sist ajourført: 2014.03.19,

Foreningen Bygdehuset Fjellhall har som formål å bevare lokalet Fjellhall som et tjenlig forsamlingshus for bygda.

Medlemmene plikter å følge vedtak fra årsmøte mht. kontingent og andre forhold, som å stille til valg, deltagelse i komiteer etc.. Ved manglende betaling av kontingent, etter 2 purringer, forbeholder Fjelhall seg retten til å slette medlemskapet. Andelskapitalen går med dette tilbake til Foreningen Bygdehuset Fjellhall.

Foreningen består av privatpersoner og foreninger som ønsker at Hillestad har et eget forsamlingshus. Det kan utstedes inntil 300 medlemskap. Utvidelse av antall medlemskap utover dette må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett. Et medlemskap koster kr. 300

,- 

Årsmøtet

Foreningens øverste myndighet er årsmøte. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 medlemmer forlanger dette. Innkalling til årsmøte annonseres minimum tre uker før ordinært, og to uker før ekstraordinært årsmøte. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest en uke før årsmøte skal holdes. Saksliste med årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres via foreningens nettside senest en uke før årsmøtet. Hvert medlemskap/andel har en stemme. I de tilfeller hvor medlemskap eies av privatpersoner, 

begge ektefeller/samboere  valgbare

.

er 

 Årsmøte velger styre, med varamedlemmer, to revisorer og nytt medlem av valgkomiteen, samt Brannvernsleder. Alle valg er for to år, dog velges medlemmer av valgkomiteen for tre år.

På årsmøtet behandles følgende saker:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap og Budsjett
 • Revisjonsberetningen
 • Valg av representanter til styret med varamedlemmer
 • Valg av revisor
 • Valg av Brannvernsleder
 • Valg av valgkomitè
 • Fastsettelse kontingent
 • Innkomne saker.

4.   Styret
Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret velger selv: leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Styrets oppgaver er å sørge for at Fjellhall blir holdt i tilfredsstillende stand. Styret foretar innkjøp av utstyr og forestår den daglige drift vedr utleie eller arrangement i egen regi. Større utbedringer må forelegges årsmøtet.

5.   Valgkomiteen
Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav et går ut hvert år. Den som har fungert lengst er leder og går ut ved nyvalg.

6.   Eventuelt salg av lokalet, oppløsning av foreningen og forandring av vedtekter, må vedtas av årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.